ANBI informatie

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

Naam: Stichting De Feanster Moune
Contactgegevens: Koartwâld 6, 9231 HZ Surhuisterveen
Fiscaal nummer: 816640786
Incassant ID: NL48ZZZ410037880000
Handelsregisternummer (nr.kvk): 41003788

Bestuurssamenstelling:

(interim)Voorzitter: E. Werkman
Penningmeester: S. Vrieswijk
Algemeen bestuurslid: A. R. Sietzema
Algemeen bestuurslid: A.O. Sietzema
Algemeen bestuurslid: A. J. van Weerlee
Algemeen bestuurslid: T. Boerma

Doelstelling:

Het restaureren en in goede staat houden
van de korenmolen te Surhuisterveen
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
o Het doen functioneren van de molen en het daarvoor aantrekken van molenaars die in het bezit zijn van het diploma van het ‘Gild Fryske Mounders’ of een gelijkwaardig diploma
o Het opwekken van belangstelling voor de molen door deze open te stellen voor het publiek en door het organiseren van daarmee in verband staande activiteiten.

Het vermogen van de stichting word gevormd door:

o Subsidies en donaties
o Schenkingen, erfstellingen en legaten
o Andere verkrijgingen en baten

Beleidsplan, Akte en Statuten:

Akte en Statuten (.pdf)

Bank:

Rabobank  NL74 RABO 0304 2299 11

Beloningsbeleid:

De molen wordt volledig bediend door vrijwilligers. Het bestuur werkt ook op vrijwillige basis.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Nieuwsbrief 2019 (.pdf)
Nieuwsbrief 2020 (.pdf)
Nieuwsbrief 2021 (.pdf)

Financiële verantwoording:

Financiële gegevens 2019 t/m 2021 (.pdf)

Uittreksel KvK:

Uittreksel KvK (.pdf)